Privacy van
de sollicitant.

Dit is het Privacy Statement van Ambitionz B.V.
Ambitionz B.V. neemt privacy serieus en gaat daarom zorgvuldig om met de persoonsgegevens van mensen die hun gegevens aan ons toevertrouwen. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking en de bewaring van de persoonsgegevens en leven toepasselijke wet- en regelgeving na.
Dit privacy statement is van toepassing op (aanstaande) kandidaten, werknemers, trainees en vertegenwoordigers van zakelijke relaties en gebruikers van onze websites.
In dit privacy statement lichten wij toe wat persoonsgegevens zijn, welke persoonsgegevens door ons worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Tevens wordt uitgelegd wat de rechten van de betrokkenen zijn.

Welke gegevens verwerken wij en met welk doel?
Tot persoonsgegevens behoort alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals bijvoorbeeld contactgegevens en gegevens die zijn opgenomen in een cv. Ambitionz B.V. verwerkt persoonsgegevens bij het zoeken naar kandidaten en voor het afsluiten van (arbeids)overeenkomsten. In sommige gevallen is Ambitionz B.V. wettelijk verplicht bepaalde persoonsgegevens te verwerken. In andere gevallen is het gebruik van persoonsgegevens gebaseerd of een gerechtvaardigd belang van Ambitionz B.V. of van een opdrachtgever.
Bijzondere persoonsgegevens (ras of etnische afkomst, strafrechtelijk verleden, religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging, gegevens over gezondheid of seksuele geaardheid) worden door Ambitionz B.V. niet verwerkt, behoudens in situaties waar de opdrachtgever dat van ons op basis van een gerechtvaardigd belang vereist (VOG).

Wanneer delen wij uw persoonsgegevens?
Ambitionz B.V. deelt persoonsgegevens binnen een zo beperkt mogelijke groep medewerkers binnen het bedrijf. Toegang tot persoonsgegevens wordt alleen verstrekt indien dat noodzakelijk is en deze toegang strekt niet verder dan noodzakelijk. Alle medewerkers van Ambitionz B.V. zijn tot strikte geheimhouding gehouden.

Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met opdrachtgevers of andere ondernemingen die zich bezighouden met arbeidsbemiddeling. In voorkomende gevallen vragen wij u daarvoor vooraf toestemming.

Hoelang bewaren wij persoonsgegevens?
Wij bewaren uw gegevens zolang dit voor het doel waarvoor ze verzameld zijn noodzakelijk is en overigens binnen wettelijke termijnen.
Voor kandidaten geldt dat wij de gegevens (cv) bewaren tot maximaal twee jaar na ontvangst indien u daarvoor toestemming heeft gegeven.
Voor medewerkers geldt dat hun persoonsgegevens na uiterlijk twee jaar na einde dienstverband worden gearchiveerd in een afgeschermde omgeving zodat deze alleen nog beschikbaar zijn in verband met bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen. In dat geval zijn aan de toegang tot die gegevens strikte voorwaarden verbonden.

Persoonsgegevens van zakelijk relaties worden op eerste verzoek uit onze bestanden verwijderd tenzij de normale uitoefening van ons bedrijf het bewaren van deze gegevens vereist.

Welke rechten hebben betrokkenen?
Betrokkenen hebben recht om hun persoonsgegevens in te zien en te laten wijzigen indien daartoe aanleiding is. Betrokkenen kunnen verzoeken om verwijdering van deze gegevens uit onze bestanden. Wij zullen zo’n verzoek inwilligen indien en voor zover er niet langer wettelijke verplichtingen bestaan om uw gegevens te bewaren kunnen.
Verzoek om gegevens in te zien kunnen worden gericht aan: info@ambitionz.nl

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?
Ambitionz B.V. spant zich maximaal in om uw gegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Daartoe hebben wij maatregelen genomen op technisch en organisatorisch gebied. Toegang tot persoonsgegevens wordt onder meer uitsluitend verleend aan hen voor wie dat voor de uitoefening van hun functie noodzakelijk is.

Wat zijn cookies en andere soortgelijke technische gegevens?
Ambitionz B.V. maakt op haar websites gebruik van Cookies. Op het gebruik van deze cookies is het op de website te raadplegen cookie statement van toestemming.

Overzicht doelen van verwerkingen en te verwerken persoonsgegevens
In het kader van recruitment (al dan niet via aanmelding op onze website) worden van kandidaten NAW gegevens en cv’s of professionele social media profielen opgeslagen.

In het kader van een sollicitatieprocedure kunnen vervolgens motivatiebrieven, diploma’s en getuigschriften en referentiegegevens worden opgeslagen. De voortgang van de sollicitatieprocedure wordt gedurende de procedure opgeslagen.
Indien de sollicitatieprocedure leidt tot een dienstbetrekking worden voorts de voor het administreren van deze dienstbetrekking vereiste gegevens opgeslagen (BSN-nummer, gegevens van partner e.d. ten behoeve van (pensioen)verzekeringen, kopie ID-bewijzen, eventuele werkvergunningen).
Gedurende de dienstbetrekking worden verslagen van beoordelingsgesprekken, klantevaluaties en niet medische verzuimgegevens opgeslagen.
Indien diploma’s en certificaten nadere identificatie vereisen worden ook deze gegevens, uitsluitend voor dat doel en zolang dat doel daarmee gediend is, bewaard.

Wijziging van dit privacy statement
Ambitionz B.V. kan van dit Privacy statement nieuwe versies uitbrengen. Op de website is steeds het meest actuele en toepasselijk Privacy statement te raadplegen.

Vragen en opmerkingen
Indien u vragen of opmerkingen heeft over dit privacy statement gebruik en verwerking van persoonsgegevens, verzoeken wij u zich per e-mail te richten tot info@ambitionz.nl Wij streven er naar uw berichten binnen 2 weken te beantwoorden.
In het geval van een (vermoeden van een) datalek kunt u zich eveneens melden tot info@ambitionz.nl

Direct Contact

Wil je meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op via 06-81036203 of via e-mail via info@ambitionz.nl

Neem contact op

“Wij geloven dat je samen sterker staat, dat ontwikkeling een belangrijke factor is om verder te komen en ambitie onmisbaar is. Met deze waarden zetten wij ons dagelijks in voor professionals, voor organisaties, voor elkaar.”

Neem contact met ons op